TPI Early Insight Sayfasının Kullanması ile ilgili Koşullar ve Hükümler

Sayfaya giriş yapmadan veya kullanıma başlamadan önce lütfen aşağıdaki belgeyi dikkatle okuyunuz.

Sayfaya giriş yaparak veya kullanımına başlayarak, aşağıda belirlenen anlaşma koşullarına ve hükümlerine bağlı kalmayı kabul etmiş bulunuyorsunuz.İşbu sözleşme koşullarına ve hükümlerine bağlı kalmak istemiyorsanız, sayfaya giriş yapmayınız veya kullanımına başlamayınız. IMS sözleşmede istediği zaman değişiklik yapma hakkını kullanabilir ve bu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin sayfada yürülüğe girmesinin ardından hemen geçerlilik kazanır. Sözleşmeyi periyodik olarak gözden geçirerek bu tip değişikliklerden haberdar olmayı, böylelikle aboneliğinizin sürekliliğini veya sayfanın kullanımını yenilenen sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirmeyi kabul etmiş sayılmaktasınız.

1. Kapsam:

İşbu IMS Enformasyon Hizmetlerine İlişkin Standart Koşullar ve Hükümler ("Standart Koşullar ve Hükümler"), IMS Enformasyon Hizmetleri Siparişi ("Sipariş Formu"), ürün koşulları ya da fatura, geçerli olduğu süre boyunca, IMS ile (Sipariş Formu ya da fatura üzerinde belirtilen) Müşteri arasındaki ilişkileri düzenleyen Anlaşma’yı oluşturmaktadır.

Toplu halde "Enformasyon Hizmetleri" olarak anılan Enformasyon, Veri, Dokümantasyon, Yazılım, Analiz, Çözüm ya da Müşavirlik hizmetleri, IMS'in Müşteri tarafından yapılan siparişi ya da Müşterinin yaptığı fatura ödemesini kabul etmesi üzerine sağlanacaktır.

2. Ücretler/Ödeme/Teslimat:

a) Müşteri tarafından ödenmesi gereken ücretler, Sipariş Formu ya da fatura üzerinde belirtilmektedir. Müşteri, her fatura üzerinde yer alan tutarı, Sipariş Formu ya da fatura üzerinde belirtilen süre içinde; herhangi bir sürenin belirtilmediği durumda ise, fatura tarihinden itibaren 15 gün içinde, fatura tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ilan edilen alış kuru üzerinden belirlenen tutarı Türk Lirası olarak ödeyecektir. Farklı hizmetlerin söz konusu olduğu durumlarda, IMS'in yazılı izni olmadan Müşteri hiç bir şekilde, herhangi bir tutarı ödenecek olan tutardan indirmeyecek ya da mahsup etmeyecektir. Müşterinin işbu Anlaşmanın 2. Maddesinde belirtilen biçimde herhangi bir tutarı ödememesi halinde, IMS, faturada yer alan tutarın yanısıra, faturada yer alan para birimine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından uygulanan reeskont oranına eşit bir oran üzerinden hesaplayacağı faiz ile birlikte, fatura tarihinden itibaren 15'inci gün ile sözkonusu tutarın ödendiği tarih arasında geçen süre boyunca ortaya çıkan kur farklarına eşit bir tutarı da Müşteriden tahsil edebilecektir.

b) Müşterinin ödemeyi kabul ettiği tüm ücretlerin yanısıra Müşteri, aşağıda belirtilen tutarların ödenmesinden münhasıran sorumlu olacak, ve bu tutarları da ödemeyi kabul edecektir:

(i) IMS'in elde ettiği gelir üzerinden uygulanacak vergiler hariç olmak üzere, hükümet tarafından uygulanmak üzere, hali hazırda yürürlükte bulunan ve gelecekte uygulamaya konulacak olan her tür satış, kullanım, katma değer vergileri ve benzeri türden tüm vergi rüsum ve harçlar.

(ii) Ayrıca, Sipariş formu ya da faturada seçilmiş olanların dışında Müşterinin teslimat hizmetlerine ilişkin olarak taleplerinin yerine getirilmesi ile ilişkili olarak katlandığı tüm diğer giderleri IMS Müşteriden tahsil edecektir.

(c) Bütün ücretler değişikliğe tabi tutulabilecektir. Bu şekilde uygulanacak olan fiyat değişiklikleri, Sipariş formu ya da ürün koşulları üzerinde aksi belirtilmedikçe, yeni fiyatın uygulanmasından en az yüz (100) gün önce Müşteriye iletilecektir. Müşteri tarafından işbu Anlaşma süresince talep edilecek olan ek hizmetler, talep edildikleri tarihteki cari tutarları üzerinden Müşteriye faturalanacaklardır. IMS'in işbu Anlaşmada yer alan yükümlülüklerini yerine getirmede temerrüde düşmesi durumu hariç olmak üzere, ödenen ücretler kısmen ya da tamamen iade edilemezler.

(d) Anlaşmanın resmen imzalanmasından önce IMS'in (uygulanabildiği durumda) enformasyon hizmetleri sağlamayı seçmesi, ve bunun için öngörülen Koşulların ve Hükümlerin kabul edilmesi halinde, Enformasyon Hizmetlerinin tesliminin Müşteri tarafından kabulü, işbu Anlaşmanın resmen imzalandığı tarihe kadar, bu hizmetlere ilişkin Koşul ve Hükümlerin Müşteri tarafından kabul edildiği anlamına gelecektir.

3. Kullanım hakkı:

TPI Early Insight, IMS tarafından “izni olan müşteri” olarak kabul edilen ve kayıtlı abone olan müşteri tarafından belirlenen kişilerce kullanılabilir. IMS her izinli kullanıcıya bir kullanıcı ismi ve şifre vermekle yükümlüdür. IMS sadece bu bilgilerden yola çıkarak ve bunları kontrol ederek TPI Early Insight’a giriş yapan izinli kullanıcın kimliğini onaylamaktadır ve böylelikle müşteri sadece tahsis edilen yetkili kişilerin TPI Early Insight’a giriş yapmasından sorumludur, ve sadece kullanıcı ismi ve şifrenin verildiği çalışanı tarafından kullanılacağını garanti etmektedir. Müşteri sorumlu olduğu ölçüler kapsamında izinli giriş yapan çalışanının her bir kullanıcı isminin veya şifresinin gizliliği konusunda garanti vermektedir, ve ayrıca bunların bilgisayarda şifrelenmeden saklanmayacağınında sorumluluğunu taşımaktadır. Müşteri TPI Early Insight’a yetkisiz giriş yapıldığının farkına varıldığı anda IMS’e yazılı olarak bildirimde bulunmayı kabul eder. Bu durumda IMS yetkisiz giriş yapan kişiye bilgileri sunan abonenin kullanıcı ismini ve şifresini iptl edecektir. IMS işbu anlaşma ile TPI Early Insight abonesinin sözleşme şartlarını yerine getirmedeki uygunluğunu tespit etmek amacıyla müşterinin kullanımını denetlemekte serbesttir.

4. Haklar:

IMS, işbu Anlaşma ile Müşteriye, kişisel bazda, münhasır olmayacak şekilde ve üçüncü şahıslara devredilmemek üzere, Müşteri tarafından seçilen ve IMS tarafından sağlanan (ve münhasıran Sipariş Formu ya da fatura üzerinde belirtilen yetkilendirilmiş bölgelerde kullanılmak üzere) Enformasyon Hizmetlerinden yararlanmaya ilişkin bir lisans sağlamaktadır. Müşteri tarafından IMS'den sipariş edilen Enformasyon Hizmetlerinin her nüshası ile ilgili olarak söz konusu lisans, Müşteriye aşağıda belirtilen hakları sağlayacaktır:

(a) Enformasyon, yazılım ve verilerin Müşterinin doğrudan kendi çıkarlarına yönelik olarak kullanılması. Makul tutarlarda Bilgi ya da Veri, Müşteri tarafından Enformasyon Sistemlerinin kullanımıyla ilgili olarak Müşterinin dahili kullanımına yönelik olarak kopyalanabilirler ya da transfer edilebilirler (Müşteri tarafından kopyalanan ya da türevsel çalışmaların oluşturulmasında kullanılan her türlü Enformasyon ya da Veri, IMS tarafından Enformasyon ya da Veri ile ilgili olarak sağlanan her türlü mülkiyet hakkı ve telif haklarını da içerecek ve ilgili koşullara ve hükümlere tabi olacaktır).

(b) Müşterinin Enformasyon Hizmetlerini kullanımına destek sağlayan Dokümantasyonun kullanımı. Uygun tutarlardaki dokümantasyon, Enformasyon Hizmetlerinim kullanımına ilişkin olarak Müşterinin dahili amaçlarla kullanacağı malzemelerin geliştirilmesi amacıyla Müşteri tarafından kullanılabilecektir.

(c) Yazılımın ya da bilgisayara aktarılmış bilgilerin Müşteri tarafından yedekleme amacıyla birer kopyasının alınması (söz konusu kopyaların, IMS tarafından sağlanan orijinal kopyalarda yer alan Yazılım, Enformasyon ya da Verilerin üzerindeki mülki hakları ve kısıtlayıcı hükümleri içerecektir).

Müşterinin Yazılımın güncelleştirilmiş bir versiyonunu aldığı durumlarda, Müşteri önceki yazılıma ait tüm orijinal kopyaları ve bu orijinallerin tüm yedeklerini gizli bir biçimde imha edecektir. Bu zorunluluk, Müşteriye yalnızca yazılıma ilişkin eklerin sağlandığı durumlarda geçerli değildir. İşbu Anlaşma uyarınca açıkça sağlanan hakların dışında, Enformasyon Hizmetlerine ilişkin olarak herhangi bir hak ya da çıkar, IMS tarafından sağlanmamakta, Müşteri tarafından da alınmamaktadır.

5. Kısıtlamalar:

Müşteri, aşağıda belirtilen kısıtlamalara tabidir;

(a) İşbu Anlaşmanın, ya da sağlanan hizmetlerin tamamını ya da bir bölümünü, gerçek ve tüzel üçüncü şahıslara, ya da Sipariş Formu ya da fatura üzerinde belirtilenlerin dışında herhangi bir alan (ya da alanlarda) kullanılmak üzere devir ya da temlik edemez.

(b) Uygulandığı durumlarda, Müşterinin birden fazla kullanıcı lisansı satın aldığı durumların dışında, Yazılımı ya da bilgisayara aktarılan bilgilerin birden fazla kullanıcı tarafından kullanılmasına ya da kopyalanmasına izin veremez. IMS tarafından yazılı izin verilmedikçe tüm kullanıcıların Müşterinin personeli olması gerekmektedir.

(c) IMS'in yazılı izni bulunmadıkça ya da yasalar tarafından yetki tanınmadıkça, Enformasyon Hizmetlerinin teknik yapısını değiştiremez (reverse engineer), bütünlüğünü bozamaz ya da de-monte edemez ve bu tür bir girişimde bulunamaz;

(d) IMS'in yazılı izni bulunmadıkça ve karşılığında uygun bir lisans ücreti ödenmedikçe, bilgisayar şebeke sistemi ya da buna eşdeğerde başka bir sistem aracılığıyla Enformasyon Hizmetlerinin lisans tanınan alan dışındaki sistemler tarafından erişimine izin veremez;

(e) IMS'in açık yazılı izni olmadıkça, ya da uygulandığı durumda IMS Üçüncü Şahıs Veri Kullanımı Anlaşması'nın Müşteri tarafından imzalandığı durumların dışında, Enformasyon Hizmetleri kapsamında yer alan Enformasyon, Dokümantasyon, Yazılım ya da Verileri tamamen ya da kısmen üçüncü şahıslara alt lisans yoluyla temin edemez, dağıtamaz, ifşa edemez ve devredemez. Müşteri tarafından yazılı izin olmadan söz konusu bilgilerin temlikine,transferine ya da alt-lisans yoluyla devrine yönelik girişimler, bu tür devir, temlik, ya da alt-lisans işleminin geçersizliği ile sonuçlanacaktır; veya

(f) Müşterinin işbu Anlaşmada yer alan Koşullara ve Hükümlere uymaması sonucu işbu Anlaşma uyarınca sağlanan lisansın IMS tarafından fesh edilmesi halinde, söz konusu fesih işleminden sonra Enformasyon Hizmetlerinden yararlanamaz.

6. Anlaşma Süresi/Anlaşmanın Sona Ermesi:

Sipariş Formu, ürün koşulları ya da fatura üzerinde aksi belirtilmedikçe, işbu Anlaşmanın geçerlilik süresi, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir (1) yıl olarak belirlenmiştir. Birinci yılın sona ermesini takiben, sipariş olmasa dahi, Anlaşma on iki (12) aylık süreler halinde otomatik olarak yenilenecektir; şuraya kadar ki; karşı tarafın:

i) Anlaşmanın ilk süresinin sona ermesinden, ya da bunu izleyen herhangi bir on iki (12) aylık sürenin sona ermesinden en az altı (6) ay önce (Sipariş Formu, ürün koşulları ya da fatura üzerinde aksi belirtilmedikçe); ya da

ii) IMS tarafından ilan edilen yeni fiyatların posta ile gönderilmesinden itibaren bir (1) aylık süre içinde (bu ilanın Anlaşmanın son ermesine ilişkin tebligatında belirlenen süre içinde ilan edilmesi koşuluyla);

tebligatta bulunması halinde, Anlaşma sona erecektir.

Müşteri, söz konusu tebligat süresi içinde sağlanan Enformasyon Hizmetlerinin bedelini ödeyecektir.

İşbu Anlaşmada yer alan Standart Koşullar ve Hükümlerin 3a, 3b, 4, 6, 7 ve 9. Maddeleri, Anlaşma sona erdikten sonra da tam geçerlilik ve etkisini korumaya devam edecektir.

Mücbir Sebepler dışında, diğer tarafın Anlaşmada yer alan koşullar ve hükümlerde belirtilen belli başlı yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve söz konusu temerrüt durumunun bildirim süresi içinde de devam etmesi halinde, ilgili taraf, on beş (15) gün önce yapılacak olan yazılı tebligat ile Anlaşmayı feshedebilir. Anlaşmada yer alan gizliliğe ve telif haklarına ilişkin hükümlerin ihlali halinde, herhangi bir tebligatta gerek kalmaksızın Anlaşma diğer tarafça feshedilebilir. Anlaşmanın yukarıda yer alan nedenlerden herhangi birinden dolayı feshi halinde Müşteri, IMS'in Anlaşmadan kaynaklanan diğer haklarına herhangi bir zarar gelmeyecek şekilde, Anlaşmanın sona erdiği tarihe kadar IMS'e ödemekle yükümlü olduğu tüm tutarları ödeyecektir.

IMS, belirli Enformasyon Hizmetlerini piyasaya sunmama yönünde karar vermesi durumunda, Anlaşmanın feshine ilişkin kararını en az üç (3) ay önce tebliğ edecektir. Böyle bir durumda Müşteri, Anlaşmanın kalan süresi için ödediği ücretleri oran bazında geri alacaktır.

7. Gizlilik:

(a) IMS, gerek Anlaşma süresince, gerekse Anlaşmanın sona ermesini takiben, yetkili mahkeme kararı tarafından aksi yönde bir emir almadıkça, rakip piyasaların tanımları ve bu konudaki öneriler de dahil olmak üzere, Müşteri tarafından temin edilen gizli bilgilerin üçüncü şahıslara ifşa edilmemesi konusunda elinden gelen gayreti göstermeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Müşterinin herhangi bir üyesi tarafından herhangi bir süre içinde gizli olmayan bilgiler olarak temin edilen bilgiler, gizli olmayan bilgiler olarak kabul edilecektir.

Yukarıda 6(a) bendinde yer alan hüküm, aşağıda belirtilen türde bilgiler için geçerli değildir:

i) Anlaşma tarihinden önce IMS'in vakıf olduğu ve bir gizlilik yükümlülüğü kapsamında yer almayan bilgiler; ya da

ii) İfşa edilmeden önce gizlilik yükümlülüğü kapsamında yer almayan bilgiler; ya da

iii) IMS'in işbu Anlaşma uyarınca üstlendiği gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmeden kamu tarafından öğrenilen bilgiler.

(b) Müşteri, IMS tarafından sağlanan Enformasyon Hizmetlerinin IMS'e ait gizli bilgiler olduğunu kabul ve teyit etmektedir. Müşteri, işbu Anlaşmada açıkça belirtilmedikçe, ya da IMS tarafından açıkça izin verilmedikçe, personelinin ve temsilcilerinin,Anlaşma süresince ve Anlaşmanın sona ermesinden sonra, Enformasyon Bilgilerinin ve IMS'e ait diğer gizli bilgilerin kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara iletilmemesi, ifşa edilmemesi ya da temin edilmemesi için gerekli tüm önlemleri almayı kabul ve taahhüt etmektedir. Müşteri, Enformasyon Hizmetlerinin gizliliğini korumayı, kendi gizli bilgilerinin korunmasına gösterdiği özenin aynısını göstermeyi, ve her durumda en az makul ölçülerde gösterilmesi gereken özeni göstermeyi kabul ve taahhüt eder.

(c) Müşteri, Enformasyon Hizmetlerinin kendisine sağlandığı tüm personelinin, sağlanan Enformasyon Bilgilerinin gizli tutulmalarının taşıdığı önem üzerinde yeterince bilgilendirilmesini sağlayacak, ve söz konusu personele, Müşteri ve IMS personel dışındaki kişilere ifşa edilmesinden ya da bu bilgilerin tartışılmasından kaçınmaları gerektiğini konusunda gerekli talimatlarda bulunacaktır. Enformasyon Hizmetlerine yalnızca bu bilgilere ulaşması gereken personelin erişimi sağlanacak ve söz konusu erişim de, Enformasyon Hizmetlerinin yalnızca Müşterinin işe yönelik dahili amaçlarının karşılanmasına yönelik bölümleri ile sınırlı tutulacaktır.

8. Bilginin doğruluğu:

IMS, önceden haber vermeksizin, TPI Early Insight sayfası üzerinde sunulan bilgilerde her türlü değişiklik yapma, yeni şeyler ekleme ve çıkarma hakkını saklı tutmaktadır. IMS, ayrıca herhangi bir zamanda önceden haber vermeye gerek kalmadan sayfa düzeninde değişiklik yapma ve geliştirme işlemi yapabilir.

9. Sınırlı Garanti/Çözümler ve Yükümlülükler Üzerindeki Sınırlandırma:

İşbu Anlaşma kapsamında yer alan garantiler ve açıklamalar münhasır olup, açık ya da zımni olarak sunulan tüm diğer teminatları, koşulları ve hükümleri geçersiz kılacak, ve bunların yerini alacaktır. IMS, Enformasyon Hizmetlerinin sağlanmasında gerekli tüm gayreti ve özeni göstermek ve Enformasyon Hizmetlerinin IMS'in o dönemde yayınladığı tanıtım malzemelerinde betimlenen tüm özellikleri içereceği konularında Müşteriye garanti vermektedir. Enformasyon Hizmetleri "oldukları gibi" (as is basis) sunulacaklar ve herhangi türde ek bir garanti içermeyeceklerdir. IMS, sunulan Enformasyon Hizmetlerinin Müşterinin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini ya da taleplerini karşılayacağı konusunda herhangi bir garanti sunmamakta; Müşteri, sağlanan Enformasyon Hizmetlerinin kendi gereksinimlerine ve amaçlarına uygun biçimde kullanımı, seçimi, ve uygunluğu konusundaki tüm sorumluluğu üstlenmektedir.

IMS, sunduğu Enformasyon Hizmetlerinde ortaya çıkacak olan yanlışlıklar, eksiklikler ya da gecikmelerde, ancak söz konusu yanlışlık, eksiklik ya da gecikmenin doğrudan doğruya IMS'in kusurlarından kaynaklandığı durumda sorumlu olarak kabul edilecektir; böyle durumlarda Müşteri gerekli kanıtları sağlamakla yükümlüdür.

IMS'in işbu Anlaşma ile ilgili olarak gerek akit, gerek (her durumda ihmal da dahil olmak üzere) haksız fiil, gerekse diğer konulara ilişkin iddialar karşısındaki sorumluluğu, her durumda, aşağıda belirtilenlerle sınırlı olacaktır:

(a) IMS, önceden görülebilen ya da görülemeyen ve iş kaybı, kar kaybı ya da üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen iddialar da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmayacak biçimde, ortaya çıkabilecek hiçbir arızi, sonuçsal ya da özel zararlardan, öngörülebilir olsun ya da olmasın, IMS'in bunlar konusunda önceden uyarılmış, bilgilendirilmiş ya da bilmeleri gereken durumlarda dahi, sorumlu tutulmayacaktır.

(b) IMS'in toplam sorumluluğu, bulunduğu durumda, söz konusu zarara yol açan işbu Anlaşma uyarınca sunduğu Enformasyon Hizmetleri ile ilgili olarak Müşteri tarafından en son ödenen (KDV dahil) toplam yıllık ücretin tutarını aşmayacaktır.

IMS, kendi kusuru sonucu ortaya çıkan ölüm ya da yaralanma durumlarına ilişkin sorumluluğunu kapsam dışı bırakmamakta, ve bu sorumluluğa ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulamamaktadır.

10. Mücbir Sebep:

Ödemeye ilişkin yükümlülükler hariç olmak üzere, taraflardan birinin, diğer tarafın görevini ifa edememesi, deprem, toplu sözleşmeye ilişkin anlaşmazlıklar, çatışma, hükümet talepleri, malzemenin zamanında sağlanamaması, bilgisayar donanımında ortaya çıkan arızalar, enformasyonun ya da verilerin sağlandığı kaynaktan, ya da ulaşım araçlarından kaynaklanan arızalar ya da gecikmeler da dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmayacak biçimde, makul ölçülerde kontrolünün dışındaki olaylardan ya da olasılıklardan kaynaklanan nedenlerden dolayı işbu Anlaşma uyarınca yerine getirmesi gereken yükümlülükleri yerine getirememesi durumunda, söz konusu tarafa herhangi bir yaptırım uygulanmayacaktır. IMS'in bir Mücbir Sebep nedeniyle hizmetlerini yerine getirememesi halinde, IMS yazılı bir tebliğ ile Müşteriyi ilgili durumdan haberdar edecek, bunun üzerine Müşteri, Mücbir Sebep süresince yapacağı ödemeleri durdurabilecektir.

11. Çeşitli Hükümler:

Yukarıda yer alan Madde 1 hükümlerine herhangi bir halel getirmeksizin, işbu Anlaşma, Anlaşma konusunda taraflarca mutabık kalınan Anlaşmanın tümünü içermektedir ve işbu Anlaşmada yer alan konuyla ilgili olarak yapılan sözlü ya da yazılı tüm tekliflerin, mutabakatların ve açıklamaların yerini almaktadır. Taraflardan hiçbiri sahte olarak yapılan açıklamalarla ilgili yükümlülüğü kapsam dışı bırakmaya yönelik bir girişimde bulunmamaktadır. Yazılı olarak düzenlenmedikçe ve IMS yetkili temsilcileri tarafından uygulanmadıkça, Anlaşmanın hükümleri üzerinde yapılan değişiklikler, tadilatlar ve feragatler taraflar üzerinde bağlayıcı bir hüküm içermeyecektir. IMS'in hizmetlerin ifasına başlaması, ya da yapılan teslimler, Müşterinin Anlaşmada yer alan ilave ya da farklı koşul ve hükümleri kabul ettiği şeklinde yorumlanamayacaktır. Herhangi bir zaman süresi içinde işbu Anlaşma hükümlerinin uygulanamaması, ya da işbu Anlaşma hükümlerinin ifasının diğer taraflarca yerine getirilmesi konusunda bir talepte bulunulması, işbu Anlaşmanın (ya da bir bölümünün) geçerliliğini etkileyecek biçimde söz konusu hükümlerden, ya da bu olaydan itibaren, taraflardan herhangi birinin Anlaşmada yer alan tüm hükümleri, Anlaşma koşullarına uygun bir biçimde ifa etmelerine yönelik haklarından feragat edecekleri anlamına gelmemektedir. İşbu Anlaşmada yer alan hükümlerden herhangi birinin, yetkili bir mahkeme emri uyarınca geçersiz ya da uygulanamaz duruma gelmesi halinde, Anlaşmada yer alan diğer Koşullar ve Hükümler, bu karardan etkilenmeyecektir ve işbu Anlaşma, mümkün olduğu ölçüde esas hükümlerine ve amacına uygun bir biçimde yerine getirilecektir. İşbu Anlaşma hükümlerinin uygulanmasında ve işbu Anlaşmanın konusuna ilişkin olarak tarafları arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde T.C. Yasaları geçerli olacaktır. Anlaşma hükümlerinin yorumunda ya da uygulanmasında herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkması halinde, söz konusu anlaşmazlığın halline münhasıran İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır. Standart Hükümler ve Koşullar ile IMS Enformasyon Hizmetleri Siparişi ("Sipariş Formu") arasında bir tutarsızlığın ortaya çıkması durumunda, IMS Enformasyon Hizmetleri Siparişinde yer alan hükümler geçerli olacaktır.
© 2016 TPI Early Insight. Tüm hakları saklıdır.
Koşullar ve Hükümler        Gizlilik Kuralları